29/05/2002 05:18
CURSOS DE ASTURIANO DA ALLA EN SANTO ANTOL?N DE IBIAS    AMESA

 
A decisi�n da Academia de la Llingua Asturiana de cambear a “sede” dos cursos de vrao de asturiano (e de galego-asturiano) de Cangas de Narcea a Santo Antol�n de Ibias tevo moita repercusi�n nos c�rculos dos iniciados. Pero esa repercusi�n non � casual como tampouco � casual a escolleita da Escola-Fogar de Santo Antolin pra impartir os devanditos cursos. O verdadeiro motivo ven condicionado por unha parte polo antigaleguismo extremo do director da Escola-Fogar Aurelio Menendez, se�or Luis Felipe, e polo odio e animadversi�n que este individuo ten a alg�s ibienses defensores da lingua e da cultura aut�ctona e por outra ao antigaleguismo fiero do anterior presidente da Academia da Llingua Asturiana se�or Arias (e do sou colaborador se�or Ria�o, casualmente director dos cursos) que inda que hoxe non � presidente � o cerebro e a alma da devandita instituci�n. Xuntouse a fame coas gana de comer e todos felices.

O feito de impartir os cursos no concello de Ibias � un desprop�sito inusitado, un ataque directo aos ibienses amantes da autentica cultura aut�ctona, unha chuler�a e un rotundo acto transculturizador que, inda que non � o deseo da M.D.G.A. pode trer consecuencias imprebisibles a medida que se vaian quentando os �nimos e escapando a situaci�n das nosas maos.

Nunca antes a ALLA se atrevera a impartir cursos de asturiano fora do territorio asturiano falante, era como se houbera un acordo t�cito en non entrar na Asturias de fala galega. �E eso que era Arias o presidente!.

E pra m�is inri estos cursos de vrao de asturiano en Santo Antol�n de Ibias tan baixo o patrocinio do Vice-rectorado de Extensi�n Universitaria da Universidad de Oviedo coa s�a vice-rectora do�a Isabel Carrera Su�rez � cabeza.

� doado adiviar que o vice-rectorado picou, como dicen polo centro de Asturias “como un Pin�n”, e que a vice-rectora non ten idea da relaci�n m�is que degradada das, digamos, organizaciois asturianeiras (que non asturianistas) e as organizaciois galeguistas (e/ou galegueiras) e polo tanto caeu de infeliz por que non debemos nin supo�er que a vice-rectora apoia con todo o co�ecemento da actual situaci�n a realizaci�n dos devanditos cursos en Ibias. De ser as� do�a Isabel e Ana Cano (que con Arias son os que a envolveron) ser�n responsables do que ocurra e se non � dese xeito inda ta a tempo de deixar a unha veira a arrogancia e suspendelos.24/04/2002 04:30
NOVO LIBRO DE XOAN BABARRO    AMESA

21 POEMAS de Antol?n Santos Mediante Ferrar?a


O venres 19 de abril presentouse na Casa do Concello de Taramundi un libro de poemas dun dos mellores poetas da Nosa Terra do s�culo XX, Antol�n Santos Mediante Ferrar�a.
A escolma destos 21 poemas corre a cargo do profesor Xo�n Babarro, que xa anteriormente fixera unha profunda an�lise da s�a obra.

Antol�n Santos Mediante Ferrar�a � unha das figuras clave da poes�a en galego de Asturias do primeiro terzo do pasado s�culo, mais intencionadamente foi ignorado en muitas ocasiois.
Por fin hoxe f�iselle xusticia a este magn�fico poeta taramund�s que pasou unha gran parte da s�a vida en Piant�n (A Veiga) onde exerceu de mestre.

No acto de presentaci�n estivo xunto a Xoan Babarro o alcalde Eduardo Lastra.

Debemos denunciar que a directora xeral de Cultura, Ana Rodr�guez Navarro que anunciou a s�a presencia no acto non apareceu, noutro claro desprecio da directora xeral de Cultura ao galego de Asturias.15/04/2002 01:25
A MESA RECIBE O PEDR?N DE OURO    AMESA

 ? atenci?n da Mesa pr? Defensa del Galego de Asturias

Santiago de Compostela 24 de marzo de 2002

Queridos amigos:

Temos a satisfacci�n de lles comunicar que a Fundaci�n do Pedr�n de Ouro na sesi�n do 16 de marzo do presente ano acordou concederlles o Pedr�n de Honra 2002 polo seu benem�rito labor a prol do defensa do galego nas terras de Astur�as.

O acto de entrega do galard�n ter� lugar o 19 de maio �s 13 h. na Casa-Museo de Rosal�a de Castro en Padr�n. Agardando contar con s�a presencia queremos expresarlles os nosos m�is fervorosos parab�ns.

Unha aperta

Asinado.- Avelino Abu�n de Tembra
Presidente da Fundaci�n do Padroado do Pedr�n de Ouro28/03/2002 04:36
Novas publicaciois da M.D.G.A.    AMESA

Xa apareceron os dous novos libro da coleccion CASTELOS DAS LETRAS:

- A ODISEA DE PEREXIL
(Xavier Fr?as Conde)

Esta � a historia dun trasno chamado Perexil que ten que se enfrontar, en distintos momentos da s�a vida, a tres xeneraci�ns distintas: primeiro o av�, despois a nai e finalmente o neto, con malos resultados para el. Ao longo das s�a peripecias, o coitado trasno virase superado polos humanos que merc� � s�a intelixencia conseguen sa�r airosos

- DEBAXO DE NABIS, SAPIS
(Quique de Rox�os)

Tr�tase de toda unha colecci�n de contos onde se combinan preguntas de nenos con respostas fant�sticas, historias reais das que s� acontec�an xacando nas aldeas e outra caste de contos, todos moi breves, que far�n aos nenos viaxar a un tempo e un espacio que gosta a todos os p�blicos, pois nestes contos mest�rase a tradici�n de sempre (inclu�das as lendas) con tratamentos actuais da literatura infantil.09/02/2002 17:53
A Nosa terra incorp?rase ? rede    Prueba

A Terra Navia-Eo tenta de superar o sou isolamento secular a trav?s da rede e empresas do noso Pa?s est?n sendo pioneras no uso das novas tecnolog?as.

Da mao da empresa de A Veiga Trisquel d?as gandeir?as da zona, Adelina e Huerto, foron as primeiras empresas europeas do sou sector en incorporarse a internet.

>>>>Historia da M.D.G.A.
>>>>Publicaciois da M.D.G.A
>>>>Concellos